utorok 6. augusta 2013

Pošta: Slovenská pošta v 1. polroku dosiahla hrubý zisk 4,9 mil. eur

Slo­ven­ská poš­ta, a.s. do­siah­la v pr­vom polro­ku toh­to ro­ka zisk pred zda­ne­ním vo vý­ške 4,9 mil. eur. V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ku je to troj­ná­sob­ne, resp. o 3,292 mil. eur viac. Polroč­ný hru­bý zisk je op­ro­ti plá­nu vy­šší o 65,3 %, či­že o 1,935 mil. eur.
Hos­po­dár­sky vý­sle­dok po zda­ne­ní v pr­vom polro­ku je op­ro­ti plá­nu lep­ší o viac ako 1 mil. eur. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré agen­tú­re SI­TA pos­kyt­la Slo­ven­ská poš­ta. V tom­to ro­ku štát­na spo­loč­nosť pred­pok­la­dá, že za­zna­me­ná po troch ro­koch v čer­ve­ných čís­lach vy­rov­na­né hos­po­dá­re­nie pri tr­žbách a nák­la­doch v ob­je­me 302,231 mil. eur.
"Prip­ra­vi­li sme oz­drav­ný plán, kto­rý je za­me­ra­ný na zní­že­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov a zvý­še­nie vý­no­sov za­ve­de­ním no­vých poš­to­vých aj ne­poš­to­vých slu­žieb," in­for­mo­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­ven­skej poš­ty To­máš Druc­ker. Prie­bež­né lep­šie hos­po­dá­re­nie by sa ma­lo pod­ľa ne­ho pre­ja­viť as­poň v čias­toč­nom zvý­še­ní ohod­no­te­nia za­mes­tnan­cov.
Poš­te sa po­da­ri­lo zlep­šiť hos­po­dá­re­nie naj­mä vďa­ka prog­ra­mu zmien, kto­rý má umož­niť jej tran­sfor­má­ciu v ce­lej šká­le slu­žieb a vnú­tor­ných pro­ce­sov, pri vy­tvo­re­ní no­vých ob­las­tí pos­ky­to­va­ných slu­žieb. Vý­znam­ný po­diel na po­zi­tív­nom hos­po­dá­re­ní má neu­ni­ver­zál­na poš­to­vá služ­ba.
Slo­ven­ská poš­ta v mi­nu­lom ro­ku vy­ká­za­la stra­tu pred zda­ne­ním 2,535 mil. eur. V po­rov­na­ní s ro­kom 2011, v kto­rom hos­po­dá­ri­la so stra­tou 9,750 mil. eur, ne­ga­tív­ny hos­po­dár­sky vý­sle­dok zmier­ni­la 3,85-ná­sob­ne, resp. o 7,215 mil. eur. Tr­žby spo­loč­nos­ti vla­ni pred­sta­vo­va­li 295,809 mil. eur, čo bo­lo me­dzi­roč­ne me­nej o ne­ce­lé 1 %, ale­bo o 2,859 mil. eur. Mi­nu­lo­roč­né nák­la­dy vo vý­ške 298,344 mil. eur sa zní­ži­li o 3,3 %, resp. o 10,074 mil. eur.
Vý­voj hos­po­dá­re­nia spo­loč­nos­ti je ov­plyv­ne­ný se­zón­nos­ťou poš­to­vých slu­žieb. Sil­né me­sia­ce sú ja­nuár a de­cem­ber, ove­ľa slab­šie sú júl a august. "Z toh­to dô­vo­du hos­po­dár­sky vý­sle­dok za pr­vý polrok bý­va po­zi­tív­ny, av­šak ta­ká­to pre­dik­cia je vždy po­čí­ta­ná aj v pod­ni­ka­teľ­skom plá­ne. Vy­hod­no­te­nie lep­šie­ho hos­po­dá­re­nia je pre­to dô­le­ži­té po­rov­ná­vať vo­či plá­nu, kto­rý už zoh­ľad­ňu­je se­zón­nosť," prib­lí­ži­la ho­vor­ky­ňa Slo­ven­skej poš­ty Sta­nis­la­va Pon­de­lo­vá.
Slo­ven­ská poš­ta nep­lá­nu­je pre­púš­ťať za­mes­tnan­cov, pre­to­že to po­va­žu­je za ne­sys­té­mo­vé a kraj­né opat­re­nie. V pr­vom polro­ku ma­la prie­mer­ne 13 668 za­mes­tnan­cov, čo je o 72, te­da o 0,5 % me­nej ako kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka, keď ich po­čet do­sia­hol 13 740.
Dô­vo­dom pok­le­su poč­tu za­mes­tnan­cov bol pod­ľa poš­ty ich pri­ro­dze­ný úby­tok, naj­mä pre od­chod do dô­chod­ku. Kon­com ro­ku 2011 ma­la Slo­ven­ská poš­ta eš­te 14 240 za­mes­tnan­cov. Po­čet za­mes­tnan­cov by mal kon­com toh­to ro­ku do­siah­nuť 13 689. No­vé ve­de­nie Slo­ven­skej poš­ty vla­ni v jú­ni za­sta­vi­lo schvá­le­né pre­púš­ťa­nie oko­lo tri­ti­síc za­mes­tnan­cov v prie­be­hu troch ro­kov.
"Dô­le­ži­té je, že všet­ky zme­ny plá­nu­je­me reali­zo­vať pri udr­ža­ní za­mes­tna­nos­ti, to zna­me­ná, že v žiad­nom prí­pa­de nep­lá­nu­je­me pre­púš­ťať. Prá­ve nao­pak, chce­me náj­sť ľu­ďom prá­cu, kto­rá dot­vá­ra tra­dič­ný a mo­der­ný cha­rak­ter poš­ty," do­dal Druc­ker.

štvrtok 1. augusta 2013

Hybridná pošta

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie „zásielok" sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov. V súčasnosti na Slovensku ide zväčša o zásielky doručované bez potvrdenia prevzatia.Doručovanie zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008 je plne liberalizované a v súlade s Vyhlásením MDPT SR  legálne v Slovenskej republike.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • bankové výpisy
 • zmluvy, objednávky a faktúry
 • oznámenia
 • osobná a firemná korešpondencia
 • časopisy, katalógy, brožúry
 • informačné materiály

Určené pre:

 • všetkých, ktorí komunikujú s väčším počtom zákazníkov

Výhody:

 • nízke náklady
 • komplexná služba (tlač, obálkovanie distribúcia = jeden dodávateľ)
 • profesionálny a jednotný design
 • možnosť personalizácie príloh aj potlače obálok (trans promo)
 • máte potvrdenie o prijatí súboru s elektronickými údajmi určenými na tlač a následnú distribúciu

Nevýhody:

 • vhodná len pre väčšie jednorázové počty zásielok
 • potrebné mať podklady pre obsah zásielky v elektronickej podobe

utorok 30. júla 2013

3.  Čo je poštové tajomstvo?  

     Poštové tajomstvo  v sebe zahŕňa listové tajomstvo (napr. obsah korešpondencie a obsah ostatných poštových zásielok) a informácie a údaje o poštových zásielkach (napr. informácie o adresátoch, odosielateľoch, počtoch dodávaných a podávaných zásielok a i.). Pri porušení poštového tajomstva (vrátane listového zaručeného aj Ústavou SR) zo strany zamestnancov poštových podnikov ide o trestný čin podľa §196, §197 a § 264 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 
(§ 8 zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov).

Správne napísať adresu

 • Adresa vnútroštátneho styku sa píše latinkou.
 • Adresa do cudziny sa píše v jazyku známom v krajine určenia (okrem krajiny určenia), krajina určenia sa píše veľkými písmenami latinkou v medzinárodne známom jazyku, uvádza sa na poslednom riadku adresy.
 • Píše sa čitateľne, prehľadne a bez prepisovania.
 • Pri písaní adresy na písacom stroji, na počítači a pod. nemôže byť veľkosť písma menšia ako 3 mm.
 • Adresu nie je dovolené písať obyčajnou ceruzkou, atramentovým perom, akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo, adresu adresáta nie je dovolené písať červenou farbou.
 • Vyhotovenie údajov adresnej strany priepisom je možné len pri doručenkových obálkach.
 • Pri okienkových obálkach musí byť v okienku viditeľná celá adresa bez ostatných údajov.
 • Pri štandardných listových zásielkach sa adresa odosielateľa a adresáta umiestňuje v pozdĺžnom smere zásielky, pri neštandardných listových zásielkach a periodických zásielkach, môžu byť adresné údaje umiestnené na zásielke aj zvisle.
 • Adresa odosielateľa sa umiestňuje v ľavej hornej štvrtine  adresnej strany zásielky, pri listových a periodických zásielkach môže byť vyznačená aj na zadnej strane zásielky alebo v odtlačku výplatného stroja.
 • Adresa adresáta sa umiestňuje v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky - možno ju umiestniť aj v ľavej dolnej štvrtine v prípade, keď takéto umiestnenie adresy adresáta nebráni v spracovaní zásielok, resp. v umiestnení služobných nálepiek a poznámok.
 • Na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka sa adresa odosielateľa umiestňuje na ľavej strane a adresa adresáta na pravej strane.
 • Pri balíkoch vnútroštátneho styku sa adresa adresáta a odosielateľa uvádza na poštovej sprievodke, resp. pri podaji balíka prostredníctvom ePodacieho hárka na adresnom štítku alebo adresnej strane balíka.
Z hľadiska čitateľnosti je najvyhovujúcejšie uvádzať adresy výpočtovou technikou priamo na zásielkach alebo prostredníctvom adresných štítkov.

Správne napísaná adresa musí obsahovať: späť

 1. označenie adresáta (meno a priezvisko, alebo názov organizácie) Ak adresát býva v podnájme alebo je na návšteve, uvádza  sa ako druhé tiež meno užívateľa bytu s predložkou „u“, ak ide o zásielku pre adresáta v organizácii, uvádza sa aj názov organizácie.
 2. označenie odovzdávacieho miesta, ktoré musí obsahovať:
  • názov ulice (námestia, verejného priestranstva, obce resp. jej časti) a číslo domu (orientačné číslo). V označení odovzdávacieho miesta môže byť prípadne uvedené aj číslo bytu, alebo poschodia bytového domu. Ak je zásielka adresovaná na P. O. BOX, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza, resp. dopĺňa poznámka P. O. Box a číslo P. O. BOX-u. Ak je zásielka adresovaná poste restante, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza poznámka „poste restante“.
  • poštové smerovacie číslo s názvom dodávacej pošty,
  • pri zásielkach adresovaných do cudziny názov krajiny určenia (v poslednom riadku) - napríklad DEUTSCHLAND.
  • na obchodnej zásielke sa adresa adresáta uvádza v tvare kódu, pričom kódom sa rozumie číslo alebo krátke meno, ktoré sa začína hviezdičkou (*) alebo transformačným symbolom "#" (napr. *1234 alebo #ABCD).

Vzory adries späť

Predtlačená obálka - rukou písaná adresa

Predtlačená obálka - elektronicky písaná adresa


Predtlačená obálka do cudziny


Obálka bez predtlače


Obálka so službou "Späť:"


Obálka bez predtlače - Dodávacia pošta sa nezhoduje s obcou dodaja / časťou obce dodaja


Obálka bez predtlače - Názov dodávacej pošty nie je v súlade s oficiálnym názvom obce

pondelok 29. júla 2013

Tlač cez internet. Online Pošta

Tlac cez Internet
 • potrebujete vytlacit dokumenty a nemáte poruke tlaciaren? Kôli pár dokumentom nebudete predsa kupovat novú tlaciaren alebo chodit do Faxcopy.
 • My za Vás vaše dokumenty vytlacíme a dorucíme Vam ich nasledujúci den domov.
Ako to funguje?
1. pošlete nam dokument ktorý potrebujete vytlacit ci už Mailom alebo cez Web
2. my ho vytlacíme, ci už farebne alebo ciernobielo, jednostranne alebo obojstranne
3. dokumenty zaobálkujeme do Vami urcených obálok a dorucíme ich na Vami urcené miesto.
4. napríklad jedna cierno-biela A4 za 1,15 bez DPH.
5. môžťe tlačiť na formáty A5, A4, A3, A2, A1, A0.

Slovenská pošta ponúka výpisy z obchodného registra už vo viac ako 100 mestách

Najvýhodnejšie výpisy z obchodného registra vybavia zákazníci od júla na poštách už vo viac ako 100 mestách v rámci celého Slovenska.

streda 17. júla 2013

TOP 20 Najčastejšie hľadané vzory zmlúv

 • 1. Vzor zmluvy: Odvolanie proti uzneseniu
 • 2. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 • 3. Vzor zmluvy: Návrh na rozvod manželstva dohodou
 • 4. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
 • 5. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • 6. Ako spísať žalobu? - vzor zmluvy
 • 7. Zmluva o vzájomnej spolupráci
 • 8. Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu
 • 9. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
 • 10. Kúpna zmluva: vzor
 • 11. Splnomocnenie - plná moc, zastúpenie
 • 12. Zmluva o dielo
 • 13. Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy
 • 14. Zmluva o zriadení vecného bremena
 • 15. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 16. Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k dieťaťu
 • 17. Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní
 • 18. Budúca kúpna zmluva
 • 19. Udelenie generálnej plnej moci
 • 20. Sprostredkovateľská zmluva