utorok 30. júla 2013

3.  Čo je poštové tajomstvo?  

     Poštové tajomstvo  v sebe zahŕňa listové tajomstvo (napr. obsah korešpondencie a obsah ostatných poštových zásielok) a informácie a údaje o poštových zásielkach (napr. informácie o adresátoch, odosielateľoch, počtoch dodávaných a podávaných zásielok a i.). Pri porušení poštového tajomstva (vrátane listového zaručeného aj Ústavou SR) zo strany zamestnancov poštových podnikov ide o trestný čin podľa §196, §197 a § 264 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 
(§ 8 zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov).

Správne napísať adresu

 • Adresa vnútroštátneho styku sa píše latinkou.
 • Adresa do cudziny sa píše v jazyku známom v krajine určenia (okrem krajiny určenia), krajina určenia sa píše veľkými písmenami latinkou v medzinárodne známom jazyku, uvádza sa na poslednom riadku adresy.
 • Píše sa čitateľne, prehľadne a bez prepisovania.
 • Pri písaní adresy na písacom stroji, na počítači a pod. nemôže byť veľkosť písma menšia ako 3 mm.
 • Adresu nie je dovolené písať obyčajnou ceruzkou, atramentovým perom, akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo, adresu adresáta nie je dovolené písať červenou farbou.
 • Vyhotovenie údajov adresnej strany priepisom je možné len pri doručenkových obálkach.
 • Pri okienkových obálkach musí byť v okienku viditeľná celá adresa bez ostatných údajov.
 • Pri štandardných listových zásielkach sa adresa odosielateľa a adresáta umiestňuje v pozdĺžnom smere zásielky, pri neštandardných listových zásielkach a periodických zásielkach, môžu byť adresné údaje umiestnené na zásielke aj zvisle.
 • Adresa odosielateľa sa umiestňuje v ľavej hornej štvrtine  adresnej strany zásielky, pri listových a periodických zásielkach môže byť vyznačená aj na zadnej strane zásielky alebo v odtlačku výplatného stroja.
 • Adresa adresáta sa umiestňuje v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky - možno ju umiestniť aj v ľavej dolnej štvrtine v prípade, keď takéto umiestnenie adresy adresáta nebráni v spracovaní zásielok, resp. v umiestnení služobných nálepiek a poznámok.
 • Na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka sa adresa odosielateľa umiestňuje na ľavej strane a adresa adresáta na pravej strane.
 • Pri balíkoch vnútroštátneho styku sa adresa adresáta a odosielateľa uvádza na poštovej sprievodke, resp. pri podaji balíka prostredníctvom ePodacieho hárka na adresnom štítku alebo adresnej strane balíka.
Z hľadiska čitateľnosti je najvyhovujúcejšie uvádzať adresy výpočtovou technikou priamo na zásielkach alebo prostredníctvom adresných štítkov.

Správne napísaná adresa musí obsahovať: späť

 1. označenie adresáta (meno a priezvisko, alebo názov organizácie) Ak adresát býva v podnájme alebo je na návšteve, uvádza  sa ako druhé tiež meno užívateľa bytu s predložkou „u“, ak ide o zásielku pre adresáta v organizácii, uvádza sa aj názov organizácie.
 2. označenie odovzdávacieho miesta, ktoré musí obsahovať:
  • názov ulice (námestia, verejného priestranstva, obce resp. jej časti) a číslo domu (orientačné číslo). V označení odovzdávacieho miesta môže byť prípadne uvedené aj číslo bytu, alebo poschodia bytového domu. Ak je zásielka adresovaná na P. O. BOX, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza, resp. dopĺňa poznámka P. O. Box a číslo P. O. BOX-u. Ak je zásielka adresovaná poste restante, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza poznámka „poste restante“.
  • poštové smerovacie číslo s názvom dodávacej pošty,
  • pri zásielkach adresovaných do cudziny názov krajiny určenia (v poslednom riadku) - napríklad DEUTSCHLAND.
  • na obchodnej zásielke sa adresa adresáta uvádza v tvare kódu, pričom kódom sa rozumie číslo alebo krátke meno, ktoré sa začína hviezdičkou (*) alebo transformačným symbolom "#" (napr. *1234 alebo #ABCD).

Vzory adries späť

Predtlačená obálka - rukou písaná adresa

Predtlačená obálka - elektronicky písaná adresa


Predtlačená obálka do cudziny


Obálka bez predtlače


Obálka so službou "Späť:"


Obálka bez predtlače - Dodávacia pošta sa nezhoduje s obcou dodaja / časťou obce dodaja


Obálka bez predtlače - Názov dodávacej pošty nie je v súlade s oficiálnym názvom obce

pondelok 29. júla 2013

Tlač cez internet. Online Pošta

Tlac cez Internet
 • potrebujete vytlacit dokumenty a nemáte poruke tlaciaren? Kôli pár dokumentom nebudete predsa kupovat novú tlaciaren alebo chodit do Faxcopy.
 • My za Vás vaše dokumenty vytlacíme a dorucíme Vam ich nasledujúci den domov.
Ako to funguje?
1. pošlete nam dokument ktorý potrebujete vytlacit ci už Mailom alebo cez Web
2. my ho vytlacíme, ci už farebne alebo ciernobielo, jednostranne alebo obojstranne
3. dokumenty zaobálkujeme do Vami urcených obálok a dorucíme ich na Vami urcené miesto.
4. napríklad jedna cierno-biela A4 za 1,15 bez DPH.
5. môžťe tlačiť na formáty A5, A4, A3, A2, A1, A0.

Slovenská pošta ponúka výpisy z obchodného registra už vo viac ako 100 mestách

Najvýhodnejšie výpisy z obchodného registra vybavia zákazníci od júla na poštách už vo viac ako 100 mestách v rámci celého Slovenska.

streda 17. júla 2013

TOP 20 Najčastejšie hľadané vzory zmlúv

 • 1. Vzor zmluvy: Odvolanie proti uzneseniu
 • 2. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 • 3. Vzor zmluvy: Návrh na rozvod manželstva dohodou
 • 4. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
 • 5. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • 6. Ako spísať žalobu? - vzor zmluvy
 • 7. Zmluva o vzájomnej spolupráci
 • 8. Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu
 • 9. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
 • 10. Kúpna zmluva: vzor
 • 11. Splnomocnenie - plná moc, zastúpenie
 • 12. Zmluva o dielo
 • 13. Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy
 • 14. Zmluva o zriadení vecného bremena
 • 15. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 16. Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k dieťaťu
 • 17. Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní
 • 18. Budúca kúpna zmluva
 • 19. Udelenie generálnej plnej moci
 • 20. Sprostredkovateľská zmluva

Online ­kolky nahradia papierové, monopol získa opäť pošta

Elektronické kolky nahradia klasické kolky v roku 2014, spravovať ich bude opäť pošta. Vývoj systému na online kolky dostala Slovenská pošta bez súťaže pre skúsenosti z minulosti.
BRATISLAVA. Papierové kolky by mali doplniť od januára roku 2014 elektronické kolky. Ministerstvo financií od zavedenia e­-kolkov očakáva, že zlepšia komfort platenia a znížia náklady, ktoré má štát s tlačením klasických kolkov.
Zavedenie e-­kolkov má upraviť novela zákona o správnych poplatkoch. Hoci sa pripomienkové konanie k nej skončilo pred týždňom, ministerstvo financií jeho výsledky nezverejnilo.
Kolky a e-kolky
Fakty
 • so zavedením e-­kolkov sa ráta od 1. januára 2014,
 • v októbri 2011 schválil parlament zákon o zrušení papierových kolkov k septembru 2014,
 • systém na platenie a zúčtovanie poplatkov pre e-­kolky má zabezpečiť Slovenská pošta bez súťaže.
Zdôvodnilo to technickými problémami, lebo pripomienkovanie prebehlo v skrátenej lehote. Rezort financií tvrdí, že pripomienky zverejní.
„Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o pripomienkach materiál opätovne predložíme na pripomienkové konanie,“ dodalo.
Šéf strany OKS Ondrej Dostál na blogu upozornil, že pripomienkovanie prebehlo utajeným spôsobom a návrh zákona nebol zverejnený na Portáli právnych predpisov. „Je to v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády,“ píše.

Systém získa pošta

Spravovanie biznisu s elektronickými kolkami zákon priamo určil Slovenskej pošte. Má spravovať centrálny systém platenia a zúčtovania poplatkov.
Rezort financií výber štátnej firmy zdôvodnil tým, že pošta už má s predajom a distribúciou skúsenosti.
Právnik Pavel Nechala z Transparency International tvrdí, že štát zvolil nešťastné riešenie: „Ak štát nakupuje, má hľadať čo najvýhodnejšie ponuky cez súťažné metódy.“ To, že pošta má skúsenosti, nemalo byť dôvodom, aby si ju štát určil za dodávateľa.
O vybudovanie systému platenia e-­kolkov by pritom mali záujem aj niektoré oslovené banky. „Pokiaľ by tender na správu systému vydávania elektronických kolkov bol vypísaný, určite by sme sa na túto oblasť pozreli bližšie a zvážili účasť,“ povedala hovorkyňa VÚB Alena Walterová. Ak by štát vyhlásil tender na systém, účasť by nevylúčila ani Slovenská sporiteľňa.

Úspora o štyri roky

Slovenská pošta nevie odhadnúť, koľko bude nový systém stáť, ani ako bude presne fungovať. „Treba, aby bol k dispozícii presný návrh zákona a dostatočný opis riešenia,“ tvrdí hovorkyňa pošty Andrea Pivarčiová.
Ministerstvo financií odhadlo jednorazové náklady na dobudovanie systému pošty do 7,33 milióna eur, 3,8 milióna eur budú stáť podľa expertných odhadov bežné výdavky na jeho spravovanie.
V cene bude vývoj softvéru pre online kolky a dodávka hardvéru na kontaktných miestach a asi 1200 orgánoch štátnej správy.
Peniaze by sa mali vrátiť do štyroch rokov, zabezpečiť to má úspora na vydávaní papierových kolkov, ktoré stoja štát ročne celkovo až 8,9 milióna eur. O štyri roky, keď sa investícia splatí, by mal štát ušetriť ročne 1,65 milióna eur.
Ak bude systém úspešne spustený, e-­kolky by sa mali stať elegantným riešením modernej doby. Zaplatiť za ne bude možné v hotovosti, prevodom z účtu, platobnou kartou, cez internet aj cez esemesky. Na úradoch aj poštách.
Elektronický kolok bude vygenerovaný číselný, čiarový či grafický identifikátor, ktorý bude mať podobu 20-miestneho alfanumerického kódu. Ak si klient kúpi e­-kolok, napríklad za 100 eur, a na úrade zaplatí kolok v nižšej hodnote, zvyšné peniaze budú tvoriť jeho kredit. Ten môže použiť v budúcnosti.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6642802/online-kolky-nahradia-papierove-monopol-ziska-opat-posta.html#ixzz2ZJFlbs44

utorok 16. júla 2013

Evidované listy

Evidované listy (doporučené listy) sú poštové zásielky, ktoré sú zasielané adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Ich odoslanie a prebratie sa potvrdzuje. Je možné ich poistiť, dodať do vlastných rúk, poslať na dobierku alebo získať potvrdenie o prevzatí zásielky. V súčasnosti ide o zásielky patriace pod poštovú výhradu.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • zmluvy, objednávky a faktúry
 • úradné zásielky
 • dôležitú osobnú a firemnú korešpondenciu
 • drobné predmety

Určené pre:

 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • fyzické osoby - občanov 
 • štátnu a verejnú správu
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • môžete osloviť kohokoľvek (občanov alebo firmy)
 • môžete osloviť zákazníkov na celom Slovensku aj vo svete
 • máte doklad o podaní konkrétnej zásielky 
 • existuje alebo môžete získať späť potvrdenie adresáta o jej prevzatí
 • lacnejšie ako expresné a kuriérne služby
 • náhrady za nekvalitu doručovania
 • môžete si zásielku poistiť, poslať na dobierku, do vlastných rúk, získať potvrdenie o prevzatí zásielky

Nevýhody:

 • malé náhrady za nekvalitu doručenia (odporúčame síce drahšie expresné zásielky, ale s vyššou garanciou) 
 • adresát si ich nemusí alebo odmietne prevziať (neprevzatie sa v niektorých zákonoch napr. Zákonníku práce považuje za platné doručenie; odporúčame v zmluvách/obchodných podmienkach zadefinovať aj spôsob písomnej komunikácie týkajúcej sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností

štvrtok 11. júla 2013

Online Pošta cez GMail

Jednoducho nám napíste Mail z Gmailu - Prvý list za 0,00€ dalšie od 1,15€
1. Ako prijímatela uvedte list@e-posta.eu
2. Do PREDMETU napiste adresu prijímatela
3. Vlozte subory na odoslanie
4. Do obsahu napiste ci chcete tlacit farebne-ciernobielo, obojstranne-jednostranne, obycajne-doporucene
5. Hotovo
6. Pouzite nasledovny link pre Váš List z Gmailu.

Slovenská pošta prináša novinky v ePodacom hárku

Zákazníci využívajú možnosť podaja svojich zásielok prostredníctvom ePodacie hárku (ePH) už viac ako rok. Slovenská pošta, a.s., na základe požiadaviek svojich klientov, doterajších skúseností s využívaním danej služby a úsilím, aby produkty spoločnosti zodpovedali požiadavkám modernej doby, inovovala aplikáciu ePH.


Nová aplikácia prináša viaceré benefity

Adresný manažment - automatické dopĺňanie adresných údajov podľa ulice adresáta (aplikácia po výbere ulice automaticky doplní obec a PSČ).

Kontakty - automatické ukladanie adresátov zásielok do kontaktov, ktoré je možné podľa potreby upravovať.

Sledovanie zásielok (Track & Trace) - možnosť sledovania zásielok priamo v aplikácií, kde sa po rozkliknutí konkrétnej zásielky zobrazí prehľad pohybu zásielky (dátum podania, dátum doručenia, dátum vrátenia zásielky a pod.) Zásielky je tiež možné zobrazovať podľa jednotlivých stavov (podaná, v preprave, oznámená, doručená...) alebo podľa dátumu podania.

Koncepty rozpracovaných hárkov - možnosť uloženia rozpracovaných hárkov na neskoršie použitie. Rozpracovaný hárok sa uloží do časti „Koncepty". Celý hárok je možné upravovať v Konceptoch aj viackrát až do okamihu odoslania.

Adresné štítky - nový dizajn adresných štítkov už aj do cudziny. Pri zásielkach do cudziny ostávajú v platnosti všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo zasielacích podmienok medzinárodného styku (napr. vypĺňanie balíkových sprievodiek...). Adresné štítky sú dostupné priamo v aplikácii ePodací hárok. Zásielky vnútroštátneho styku opatrené adresnými štítkami už obsahujú aj podacie číslo zásielky.

Potvrdenie o podaji zásielok podpísané elektronickým podpisom priamo v aplikácii - možnosť stiahnutia potvrdenky vo formáte PDF podpísané elektronickým podpisom priamo v aplikácii už v deň podaja zásielok (pozn.: SP už potvrdenky nebude zasielať e-mailom).

Slovenská pošta svojich zákazníkov o novinkách v aplikácii ePodací hárok informovala v predstihu prostredníctvom Direct mailov, ktoré boli zaslané na e-mailové kontá klientov a prostredníctvom brožúr ePH, umiestnených na poštách. Pre zákazníkov je k dispozícii aj webová stránka www.posta.sk a špeciálne kontaktné číslo 18666, kde sa dozvedia bližšie informácie súvisiace s ePH. Slovenská pošta sa usiluje novým modernejším ePH prispieť k zvýšeniu spokojnosti súčasných používateľov. Zároveň verí, že jeho výhody presvedčia aj ďalších zákazníkov, aby podávali svoje zásielky elektronicky.


Zdroj: www.posta.sk
Pri Slovenskej pošte vždy platí, že musíte byť informovanejší ako pracovníčky pošty za priehradkou – inak sa toho veľa o poštových službách nedozviete.