utorok 6. augusta 2013

Pošta: Slovenská pošta v 1. polroku dosiahla hrubý zisk 4,9 mil. eur

Slo­ven­ská poš­ta, a.s. do­siah­la v pr­vom polro­ku toh­to ro­ka zisk pred zda­ne­ním vo vý­ške 4,9 mil. eur. V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ku je to troj­ná­sob­ne, resp. o 3,292 mil. eur viac. Polroč­ný hru­bý zisk je op­ro­ti plá­nu vy­šší o 65,3 %, či­že o 1,935 mil. eur.
Hos­po­dár­sky vý­sle­dok po zda­ne­ní v pr­vom polro­ku je op­ro­ti plá­nu lep­ší o viac ako 1 mil. eur. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré agen­tú­re SI­TA pos­kyt­la Slo­ven­ská poš­ta. V tom­to ro­ku štát­na spo­loč­nosť pred­pok­la­dá, že za­zna­me­ná po troch ro­koch v čer­ve­ných čís­lach vy­rov­na­né hos­po­dá­re­nie pri tr­žbách a nák­la­doch v ob­je­me 302,231 mil. eur.
"Prip­ra­vi­li sme oz­drav­ný plán, kto­rý je za­me­ra­ný na zní­že­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov a zvý­še­nie vý­no­sov za­ve­de­ním no­vých poš­to­vých aj ne­poš­to­vých slu­žieb," in­for­mo­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­ven­skej poš­ty To­máš Druc­ker. Prie­bež­né lep­šie hos­po­dá­re­nie by sa ma­lo pod­ľa ne­ho pre­ja­viť as­poň v čias­toč­nom zvý­še­ní ohod­no­te­nia za­mes­tnan­cov.
Poš­te sa po­da­ri­lo zlep­šiť hos­po­dá­re­nie naj­mä vďa­ka prog­ra­mu zmien, kto­rý má umož­niť jej tran­sfor­má­ciu v ce­lej šká­le slu­žieb a vnú­tor­ných pro­ce­sov, pri vy­tvo­re­ní no­vých ob­las­tí pos­ky­to­va­ných slu­žieb. Vý­znam­ný po­diel na po­zi­tív­nom hos­po­dá­re­ní má neu­ni­ver­zál­na poš­to­vá služ­ba.
Slo­ven­ská poš­ta v mi­nu­lom ro­ku vy­ká­za­la stra­tu pred zda­ne­ním 2,535 mil. eur. V po­rov­na­ní s ro­kom 2011, v kto­rom hos­po­dá­ri­la so stra­tou 9,750 mil. eur, ne­ga­tív­ny hos­po­dár­sky vý­sle­dok zmier­ni­la 3,85-ná­sob­ne, resp. o 7,215 mil. eur. Tr­žby spo­loč­nos­ti vla­ni pred­sta­vo­va­li 295,809 mil. eur, čo bo­lo me­dzi­roč­ne me­nej o ne­ce­lé 1 %, ale­bo o 2,859 mil. eur. Mi­nu­lo­roč­né nák­la­dy vo vý­ške 298,344 mil. eur sa zní­ži­li o 3,3 %, resp. o 10,074 mil. eur.
Vý­voj hos­po­dá­re­nia spo­loč­nos­ti je ov­plyv­ne­ný se­zón­nos­ťou poš­to­vých slu­žieb. Sil­né me­sia­ce sú ja­nuár a de­cem­ber, ove­ľa slab­šie sú júl a august. "Z toh­to dô­vo­du hos­po­dár­sky vý­sle­dok za pr­vý polrok bý­va po­zi­tív­ny, av­šak ta­ká­to pre­dik­cia je vždy po­čí­ta­ná aj v pod­ni­ka­teľ­skom plá­ne. Vy­hod­no­te­nie lep­šie­ho hos­po­dá­re­nia je pre­to dô­le­ži­té po­rov­ná­vať vo­či plá­nu, kto­rý už zoh­ľad­ňu­je se­zón­nosť," prib­lí­ži­la ho­vor­ky­ňa Slo­ven­skej poš­ty Sta­nis­la­va Pon­de­lo­vá.
Slo­ven­ská poš­ta nep­lá­nu­je pre­púš­ťať za­mes­tnan­cov, pre­to­že to po­va­žu­je za ne­sys­té­mo­vé a kraj­né opat­re­nie. V pr­vom polro­ku ma­la prie­mer­ne 13 668 za­mes­tnan­cov, čo je o 72, te­da o 0,5 % me­nej ako kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka, keď ich po­čet do­sia­hol 13 740.
Dô­vo­dom pok­le­su poč­tu za­mes­tnan­cov bol pod­ľa poš­ty ich pri­ro­dze­ný úby­tok, naj­mä pre od­chod do dô­chod­ku. Kon­com ro­ku 2011 ma­la Slo­ven­ská poš­ta eš­te 14 240 za­mes­tnan­cov. Po­čet za­mes­tnan­cov by mal kon­com toh­to ro­ku do­siah­nuť 13 689. No­vé ve­de­nie Slo­ven­skej poš­ty vla­ni v jú­ni za­sta­vi­lo schvá­le­né pre­púš­ťa­nie oko­lo tri­ti­síc za­mes­tnan­cov v prie­be­hu troch ro­kov.
"Dô­le­ži­té je, že všet­ky zme­ny plá­nu­je­me reali­zo­vať pri udr­ža­ní za­mes­tna­nos­ti, to zna­me­ná, že v žiad­nom prí­pa­de nep­lá­nu­je­me pre­púš­ťať. Prá­ve nao­pak, chce­me náj­sť ľu­ďom prá­cu, kto­rá dot­vá­ra tra­dič­ný a mo­der­ný cha­rak­ter poš­ty," do­dal Druc­ker.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára