utorok 30. júla 2013

Správne napísať adresu

 • Adresa vnútroštátneho styku sa píše latinkou.
 • Adresa do cudziny sa píše v jazyku známom v krajine určenia (okrem krajiny určenia), krajina určenia sa píše veľkými písmenami latinkou v medzinárodne známom jazyku, uvádza sa na poslednom riadku adresy.
 • Píše sa čitateľne, prehľadne a bez prepisovania.
 • Pri písaní adresy na písacom stroji, na počítači a pod. nemôže byť veľkosť písma menšia ako 3 mm.
 • Adresu nie je dovolené písať obyčajnou ceruzkou, atramentovým perom, akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo, adresu adresáta nie je dovolené písať červenou farbou.
 • Vyhotovenie údajov adresnej strany priepisom je možné len pri doručenkových obálkach.
 • Pri okienkových obálkach musí byť v okienku viditeľná celá adresa bez ostatných údajov.
 • Pri štandardných listových zásielkach sa adresa odosielateľa a adresáta umiestňuje v pozdĺžnom smere zásielky, pri neštandardných listových zásielkach a periodických zásielkach, môžu byť adresné údaje umiestnené na zásielke aj zvisle.
 • Adresa odosielateľa sa umiestňuje v ľavej hornej štvrtine  adresnej strany zásielky, pri listových a periodických zásielkach môže byť vyznačená aj na zadnej strane zásielky alebo v odtlačku výplatného stroja.
 • Adresa adresáta sa umiestňuje v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky - možno ju umiestniť aj v ľavej dolnej štvrtine v prípade, keď takéto umiestnenie adresy adresáta nebráni v spracovaní zásielok, resp. v umiestnení služobných nálepiek a poznámok.
 • Na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka sa adresa odosielateľa umiestňuje na ľavej strane a adresa adresáta na pravej strane.
 • Pri balíkoch vnútroštátneho styku sa adresa adresáta a odosielateľa uvádza na poštovej sprievodke, resp. pri podaji balíka prostredníctvom ePodacieho hárka na adresnom štítku alebo adresnej strane balíka.
Z hľadiska čitateľnosti je najvyhovujúcejšie uvádzať adresy výpočtovou technikou priamo na zásielkach alebo prostredníctvom adresných štítkov.

Správne napísaná adresa musí obsahovať: späť

 1. označenie adresáta (meno a priezvisko, alebo názov organizácie) Ak adresát býva v podnájme alebo je na návšteve, uvádza  sa ako druhé tiež meno užívateľa bytu s predložkou „u“, ak ide o zásielku pre adresáta v organizácii, uvádza sa aj názov organizácie.
 2. označenie odovzdávacieho miesta, ktoré musí obsahovať:
  • názov ulice (námestia, verejného priestranstva, obce resp. jej časti) a číslo domu (orientačné číslo). V označení odovzdávacieho miesta môže byť prípadne uvedené aj číslo bytu, alebo poschodia bytového domu. Ak je zásielka adresovaná na P. O. BOX, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza, resp. dopĺňa poznámka P. O. Box a číslo P. O. BOX-u. Ak je zásielka adresovaná poste restante, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza poznámka „poste restante“.
  • poštové smerovacie číslo s názvom dodávacej pošty,
  • pri zásielkach adresovaných do cudziny názov krajiny určenia (v poslednom riadku) - napríklad DEUTSCHLAND.
  • na obchodnej zásielke sa adresa adresáta uvádza v tvare kódu, pričom kódom sa rozumie číslo alebo krátke meno, ktoré sa začína hviezdičkou (*) alebo transformačným symbolom "#" (napr. *1234 alebo #ABCD).

Vzory adries späť

Predtlačená obálka - rukou písaná adresa

Predtlačená obálka - elektronicky písaná adresa


Predtlačená obálka do cudziny


Obálka bez predtlače


Obálka so službou "Späť:"


Obálka bez predtlače - Dodávacia pošta sa nezhoduje s obcou dodaja / časťou obce dodaja


Obálka bez predtlače - Názov dodávacej pošty nie je v súlade s oficiálnym názvom obce

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára